เหรียญเจ้าคุณพรหมจริยาจารย์ เจ้าอาวาส วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กทม.

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 2
ประเภท ทองแดง

เหรียญเจ้าคุณพรหมจริยาจารย์ เจ้าอาวาส วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กทม.รุ่นแรก